samorin.sk Mesto ?amorín – Somorja Város

samorin.sk
Title: Mesto ?amorín – Somorja Város
Keywords:
Description: Mesto ?amorín – Somorja Város Magyar Sloven?ina Menu Aktuality Mesto ?amorín Mesto Sú?asnos? ?amorína História mesta Historické pamiatky Symboly mesta Mapa mesta Partnerské mesta ?ivot v meste ?port
samorin.sk is ranked 2338103 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,927. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. samorin.sk has 43% seo score.

samorin.sk Information

Website / Domain: samorin.sk
Website IP Address: 46.229.230.39
Domain DNS Server: ns1.nextra.sk,ns.nextra.sk

samorin.sk Rank

Alexa Rank: 2338103
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

samorin.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,927
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $487
Yearly Revenue: $5,927
Daily Unique Visitors 1,494
Monthly Unique Visitors: 44,820
Yearly Unique Visitors: 545,310

samorin.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Wed, 27 Jul 2016 20:35:39 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

samorin.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

samorin.sk Traffic Sources Chart

samorin.sk Similar Website

Domain Site Title

samorin.sk Alexa Rank History Chart

samorin.sk aleax

samorin.sk Html To Plain Text

Mesto ?amorín – Somorja Város Magyar Sloven?ina Menu Aktuality Mesto ?amorín Mesto Sú?asnos? ?amorína História mesta Historické pamiatky Symboly mesta Mapa mesta Partnerské mesta ?ivot v meste ?port Kultúra Cirkev Mestské in?titúcie Mestské kultúrne stredisko Zariadenie pre seniorov Základné ?koly Materské ?koly Stredné ?koly Centrum vo?ného ?asu Mimovládne organizácie Slu?by v meste Obchody a slu?by Cestovné poriadky Priemyselny park U?ito?né informácie s tel. kontaktom Samospráva Samospráva Primátor Zástupca primátora Mestské zastupite?stvo Komisie MsZ Termíny zasadnutí MsZ Pozvánka na zasadnutie MsZ Zápisnica zo zasadnutia MsZ Uznesenia zo zasadnutí MsZ údaje o dochádzke poslancov Vypis o hlasovaní poslancov Hlavny kontrolór Návrh plánu kontrolnej ?innosti HK Mestsky úrad Organiza?ny poriadok Msú Prednosta Odbory Msú Stránkové dní Tla?ivá a ?iadosti Mestská polícia Mestské noviny Financie a mestské dokumenty ?tatút mesta Rozpo?ty mesta ú?tovné závierky mesta Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komunitny plán sociálnych slu?ieb mesta ?amorín pre roky 2010 – 2014 Odpadové hospodárstvo Energetická koncepcia mesta územny plán mesta Rozvojové projekty mesta We Care for Europe – Staráme sa o Európu – T?r?dünk Európával ?amorín – Uhersky brod: Bohu ku cti, blí?nemu na pomoc Na kolesách od Bielych Karpát po Dunaj Ostrovy spolo?ne, bez odpadov Spolo?ne pri Bratislave úradná tabu?a Povinne zverejňované informácie Právomoci, kompetencie a organiza?ná ?truktúra mesta ?amorín Informácia o sp?sobe získavania informácie úradné hodiny Informácie o podávanych opravnych prostriedkoch Preh?ad predpisov a pokynov Sadzobník správnych poplatkov Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií VZN mesta Návrhy VZN V?eobecne záv?zné nariadenie (VZN) – platné V?eobecne záv?zné nariadenie (VZN) – zru?ené Nakladanie s majetkom mesta Zámery na prevod a prenájom majetku mesta Dra?by Verejná obchodná sú?a? Oznámenie o priamom predaji majetku Informácia o veciach, ktoré boli prevedené z majetku mesta úradné oznamy mesta Zverejnenie zoznamu daňovych dl?níkov mesta ?amorín Odporú?ania pre obyvate?stvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre verejnos? Informácia o mo?nosti pou?ívania jazyka národnostnej men?iny v úradnom styku Stále zverejňované informácie mestom ?amorín Povinnosti stavebníkov pri ?innostiach v ochrannych a bezpe?nostnych pásmach plynárenskych zariadení Verejné obstarávanie Vyzvy na predlo?enie ?iadosti o ú?as? Súhrnná správa o zadaní zákaziek Turizmus Turizmus Hipo aréna Cykloturistika Vodná turistika Mestsky vlastivedny dom Lesopark POMLE Lavi?ky na?ich osobností PomléRun Cestové kancelárie Ubytovanie D?le?ité dokumenty Faktúry Zmluvy Objednávky AREA Dokumenty Faktúry Zmluvy Objednávky ?amorín a okolie AKTUáLNE SPRáVY Vystrahy pre okres Dunajská Streda Rozhodnutie Csaba Zalka: bolo by fantastické získa? medailu aj na svetovom ?ampionáte Vincent Farkas zlo?il s?ub Informácia pre verejnos? Csaba Zalka: ,,Mal som slzy v o?iach.” Csaba Zalka: Splnil sa mi detsky sen! Csaba Zalka sa stal majstrom Európy Informácia Slovak Lines Správa o hodnotení strategického dokumentu SPRáVY - Správa 10. júla 2016. Exteriérové stroje na cvi?enie: budú v Mestskom majeri a pri Kukkonií Mesto ?amorín plánuje vybudova? na dvoch miestach cvi?isko, kde by boli umiestnené exteriérové (vonkaj?ie) cvi?ebné stroje. Komisia ?portu a mláde?e mesta ?amorín si vytypovalo na území mesta p?? pl?ch, z ?oho si obyvatelia vybrali dve miesta. Doru?ené hlasovacie lístky: 123... Pozvánka na zasadnutie mestského zastupite?stva 24. júna 2016. Aktuálny cestovny poriadok X-Bionic Sphere – Kvetoslavov 14. júna 2016. Do práce na bicykli – vysledky 09. júna 2016. Kultúra, ?port - Aktuality ? ?port @sk 25. júla 2016. Csaba Zalka: bolo by fantastické získa? medailu aj na svetovom ?ampionáte Deň vo?na a potom tvrdé tréningy. ?amorín?an Csaba Zalka, ktory minuly ty?deň získal na kanoistickych juniorskych majstrovstvách Európy tri medaily, utorok odlieta do Bieloruska, kde sa zú?astní juniorského svetového ?ampionátu. Podujatie sa uskuto?ní od 28. – 31. júla v Minsku.... Vincent Farkas zlo?il s?ub 23. júla 2016. Csaba Zalka: ,,Mal som slzy v o?iach.” 17. júla 2016. Csaba Zalka: Splnil sa mi detsky sen! 16. júla 2016. úradná tabu?a Vystrahy pre okres Dunajská Streda 27. júla 2016. Rozhodnutie 25. júla 2016. Informácia pre verejnos? 20. júla 2016. Informácia Slovak Lines 14. júla 2016. Správa o hodnotení strategického dokumentu 12. júla 2016. Rozhodnutie 12. júla 2016. Programy v meste aug 26 Festival Pomlé 2016 ?amorín, park Pomlé Kalendár aktivít (archív)... Predpove? po?asia v ?amorín VIDEO Mestsky úrad Hlavná 37, 931 01 ?amorín tel. +421-(0)31-59 00 418 fax: +421-(0)31-59 00 400 www.samorin.sk, info@samorin.sk úradné hodiny Pondelok: 7,45–12,00, 13,00–16,00 Streda: 7,45–12,00, 13,00–17,30 ?tvrtok: 7,45–12,00 Piatok: 7,45–13,30 úradné hodiny primátora mesta: Pondelok: 7,45 – 12,00 Streda: 13,00 – 17,30 D?le?ité telefónne ?ísla ZDRAVOTNé STREDISKO A POLIKLINIKA tel. +421-(0)31-5903500 (pohotovostná slu?ba), 112 (tiesňové volanie) DOBROVO?NY HASI?SKY ZBOR tel. +421-(0)31-562 22 22 (tiesňové volanie150 alebo 112) MESTSKá POLíCIA tel. +421-(0)31-562 32 70 (tiesňové volanie 159) Copyright ? 2014 - Design & Engine: NITON & SMITH AGENCY s.r.o. Za obsah webstránky zodpovedá Mestsky úrad.

samorin.sk Whois

Domain Name: SAMORIN.SK